Help

Terug

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Minibiebs.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dubit V.O.F. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dubit V.O.F. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dubit V.O.F. of een van de partners van Dubit V.O.F.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dubit V.O.F. te mogen claimen of te veronderstellen. Dubit V.O.F. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, direct of indirect veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie in op deze site, noch door andere onvolkomenheden in de hier geboden dienst. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Dubit V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Door van deze site gebruik te maken gaat u automatisch accoord met deze voorwaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Minibiebs.nl op deze pagina.

Minibiebs.nl maakt gebruik van cookies.
Accepteren Meer informatie